Tysiąclecia 11; Swarzędz

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1b

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DARMEDICUM

62-020 Swarzędz ul. Tysiąclecia 11

            25 maj 2018r.                                                

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DARMEDICUM z siedzibą w Swarzędzu 62-020 ul. Tysiąclecia 11,  którego reprezentuje Martyna Darwish.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia opieki medycznej sposób legalny na podstawie  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą;

  • DARMEDICUM Poradnia Lekarza Rodzinnego
  • Laboratorium Diagnostyka
  • KWANT
  • X-DENT KWANT

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj 20 lat

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.